About the Journal

  • วารสารการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคม   (สุนทรปริทัศน์) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  หมายเลข ISSN : 1906-2761    มีชื่อย่อว่า RIDS Journal มีวัตถุประสงค์หลักที่เน้นการนำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการที่มีคุณภาพในหลากหลายด้าน เช่น โครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ โดยระบุให้เห็นถึงประโยชน์ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการในหลายสาขาวิชา เช่น การบริหารธุรกิจ การศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รวมถึงสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้วารสารมีวัตถุประสงค์ที่เน้นการบริการวิชาการแก่สังคม ในฐานะศูนย์กลางเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ การทำวิจัย และการพัฒนาผลงานวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ ผู้บริหาร นักศึกษา นักธุรกิจ และประชาชนทั้งหลายที่สนใจในด้านวิทยาการมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                             
  • การพิจารณาบทความมีการกลั่นกรองและการพิจารณาคุณภาพบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) จำนวน 3 คน และต้องได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนที่จะตีพิมพ์   โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์
  • กระบวนการพิจารณาบทความที่สามารถแบ่งเป็นขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ การตรวจสอบเนื้อหาวารสาร การกลั่นกรองบทความ และกระบวนการพิจารณา โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เขียนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กองบรรณาธิการกำหนดและยินยอมให้บรรณาธิการแก้ไขบทความเพื่อความสมบูรณ์ก่อนที่จะเผยแพร่
  • ารสารมีรูปแบบการเผยแพร่ทั้งหมด 3 ฉบับต่อปี โดยแบ่งเป็นฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม -สิงหาคม, และฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 

Current Issue

Vol. 10 (2567): วารสารการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคม (สุนทรปริทัศน์) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เดือนมกราคม - เมษายน 2567
View All Issues