** ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเขียนบทความวิจัย

รูปแบบการเตรียมบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ


1. ภาษาไทยและภาษาอังกฤษตัวอักษรที่ใช้เป็น TH Sarabun New อาจมีภาพ และตารางประกอบโดยทั้งหมดต้องไม่เกิน 15 หน้า

2. การพิมพ์ พิมพ์ต้นฉบับหน้าเดียวด้วยกระดาษขนาด A4 โดยเว้นระยะห่างระหว่างบรรทัด ค่าแน่นอน 14 พอยต์ ตั้งค่า หน้ากระดาษด้านบน (Top) 2.5 เซนติเมตร ขอบล่าง (Bottom) 2.5 เซนติเมตรขอบซ้าย (Left) 3 เซนติเมตร ขอบขวา (Right) 2.5 เซนติเมตร

3.การอ้างอิงในเนื้อหา รูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหา มี 2 ลักษณะ คือ

  3.1 การอ้างอิงที่ต้องการเน้นเนื้อหาสาระโดยตรงหรือแนวคิดบางส่วนหรือต้องการบอกที่มาอย่างชัดเจน เพื่อให้ การอ้างอิงชี้เฉพาะมากขึ้นให้ใช้ข้อความขึ้นต้น ตามด้วยชื่อผู้แต่ง เครื่องหมายจุลภาค (,) ปีที่พิมพ์ เครื่องหมายทวิภาค (:) และหน้าที่ อ้าง โดยทั้งหมดอยู่ในวงเล็บ การอ้างอิงลักษณะเช่นนี้นิยมใช้เพื่อท าให้ข้อความที่ผู้เขียนกล่าวมาข้างต้นมีน้ าหนักและมีความน่าเชื่อถือ มากขึ้นโดยภาษาที่เขียนนั้นเป็นภาษาของผู้เขียนเองเพียงแต่น าแนวคิดบางส่วนมาจากรายการที่อ้างไว้ ตัวอย่างเช่น …กิจกรรมเหล ่านี้ท าให้ประชาชนเกิดความเชื ่อมั ่นต ่อผู้บริหารมากขึ้นโดย ประชาชนได้รับรู้ต่อผลกระทบของการ เปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกิดขึ้น (วรรณา รักษ์พงศ์, 2548: 11-13)
  3.2 การอ้างอิงที่ต้องการอ้างชื่อผู้แต่งเอกสารมากกว่าเนื้อหา หรือให้ความส าคัญแก่ผู้แต่งมากกว่าเนื้อหาให้ระบุชื่อ และชื่อสกุลผู้แต่งไว้นอกวงเล็บตามด้วยปีที่พิมพ์คั่นด้วยเครื่องหมายทวิภาค (:) และหน้าที่อ้างไว้ในเครื่องหมายวงเล็บตามด้วยข้อความที่ ต้องการอ้างอิงเช่น

ตัวอย่างเช่น

สมศักดิ์ ไพบูลย์ (2541: 29) ศึกษาแรงสนับสนุนจากเครือญาติในการปฏิบัติตัวเพื่อควบคุมเบาหวานพบว่า............

ดาวน์โหลดเทมเพลทบทความวิจัยที่นี่ Word     PDF