บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรดนัย วัชรธนพัฒน์ธาดา
(ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก)

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ดร.ประจวบ จันทร

กองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา สราญรมย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศพล อินทร์จันทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไรวรรณ แสนชะนะ