การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีเรื่องราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา โดยใช้บทบาทสมมติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

ธีรพงศ์ มีโภค

  • ธีรพงศ์ มีโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
Keywords: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, บทบาทสมมติ, ราชาธิราช

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีเรื่องราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา โดยการใช้บทบาทสมมติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 จำนวน 45 คน ซึ่งเป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากห้องเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 70 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมุติ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test dependent

            ผลการวิจัยพบว่า หลังจากการจัดการเรียนรู้เรื่องราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา โดยการใช้บทบาทสมมติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 11.27 คิดเป็นร้อยละ 56.35 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 17.58 คิดเป็นร้อยละ 87.90 และมีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าร้อยละ 70.00 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 87.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.08

งานวิจัยฉบับสมบูรณ์

Published
2021-06-29