การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับการชุมนุมทางการเมืองของขบวนการนักศึกษา

นางสาวปณิชา ชาญฤทธิเสน ดร.หฤทัย ปัญญาวุธตระกูล และผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี

  • PLU Journal
Keywords: การสื่่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์, การชุมนุมทางการเมือง, ขบวนการนักศึกษา

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ  การสื่่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับการชุมนุมทางการเมืองของขบวนการนักศึกษา การเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มนักศึกษาที่ได้ออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองเชิงสัญลักษณ์ที่ไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจในหลากหลายช่องทางผ่านสื่อออนไลน์ ในหลากหลายช่องทางการสื่อสาร โดยผ่านสื่อโซเชียลมีเดียทั้งเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ซึ่งผู้จัดกิจกรรมใช้นวัตกรรมใหม่ในการต่อสู้คือ ศิลปะเชิงสัญลักษณ์ที่ต้องอาศัยการตีความ ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ครั้งนี้นั้นมาจากกลุ่มนักศึกษาที่สนใจทางการเมืองและต้องการรวมกลุ่มระดมพลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จากการศึกษาพบว่า พลังของนักศึกษาสามารถสั่นคลอนอำนาจรัฐได้จากการใช้สื่อสังคมออนไลน์และเป็นแรงผลักดันให้สังคมและประชาชนร่วมมือเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ในอนาคต ประชาชนในสังคมจะคำนวณผลได้เสียก่อนตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองเพราะความรุนแรงของกิจกรรมในอดีตได้ปรากฏชัดในประวัติศาสตร์การเมืองหลายเหตุการณ์ ดังนั้นนักศึกษาควรพัฒนารูปแบบและกลยุทธ์ใหม่ ๆ ให้ทรงพลังเพื่อสามารถจูงใจให้สังคมเห็นด้วยและคล้อยตามได้เพื่อนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองต่อไป

งานวิจัยฉบับเต็ม

Published
2021-06-25