การนำปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในงานแพทย์แผนไทย

วีรวัฒน์ ทวีแสงรุ่งโรจน์

  • วีรวัฒน์ ทวีแสงรุ่งโรจน์

Abstract

บทความวิชาการเรื่องนี้มีเป้าหมายเสนอความคิดนำปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในงานแพทย์แผนไทย ซึ่งจะนำปัญญาประดิษฐ์มาต่อยอดและพัฒนาความรู้ทางแพทย์แผนไทย เพื่อมาดูแลสุขภาพของมนุษย์ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์กับงานแพทย์แผนไทยนั้นสามารถนำมาใช้ในงาน ด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย หัตถเวชกรรมไทย และผดุงครรภ์ไทย โดยจะนำปัญญาประดิษฐ์มารวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยเพื่อลดความซับซ้อนและความผิดพลาด นำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการวินิจฉัยโรคเพื่อหาปัญหาการเกิดโรค และนำไปสู่แนวทางการรักษาที่ถูกต้อง นำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการแนะนำสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนของผู้ป่วยที่สามารถดูแลตัวเองได้ ลดการพึ่งพางานด้านสาธาณสุข ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัญญาประดิษฐ์สามารถเข้ามาเพิ่มมิติการดูแลปัญหาสุขภาพในภาพของประชาชนตามแนวแพทย์แผนไทยได้

งานวิจัยฉบับเต็ม

Published
2021-06-29