ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาเจตคติเชิงบวกต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

  • สิทธิพร วงศ์ศิริ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Abstract

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาเจตคติเชิงบวกต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้นกลุ่มทดลองก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว (2) เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาเจตคติเชิงบวกต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้นกลุ่มทดลองหลังและระยะติดตามผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ผู้เรียนในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2563 จำนวน 22 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายจากผู้เรียนที่สมัครใจเข้าร่วมการวิจัย โดยกลุ่มทดลองได้รับชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาเจตคติเชิงบวกต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น จำนวน 10 ครั้ง เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาเจตคติเชิงบวกต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น และแบบวัดเจตคติเชิงบวกต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .82 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบหาค่าที

ผลการวิจัย พบว่า (1) ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว     มีการพัฒนาเจตคติเชิงบวกต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นสูงกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (2) ภายหลังการทดลองเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ผู้เรียนกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวมีการพัฒนาเจตคติเชิงบวกต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นหลังการทดลองกับระยะติดตามผลแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

งานวิจัยฉบับเต็ม

Published
2021-08-31