การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ตามแนวการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) (Learning Cycle) เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  • มนตรี มณีวงษ์
Keywords: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์, สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es), ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหาประสิทธิภาพ หาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรม            การเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ตามแนวการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) (Learning Cycle) เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1  โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม จำนวน 31 คน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ผลการวิจัย พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ตามแนวการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) (Learning Cycle) เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 78.12/77.98 ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7319 หรือคิดเป็นร้อยละ 73.19 ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก

งานวิจัยฉบับเต็ม

Published
2021-08-31