การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry based learning) ร่วมกับการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based learning) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  • มนตรี มณีวงษ์
Keywords: แบบสืบเสาะหาความรู้, การใช้ปัญหาเป็นฐาน, ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการ ในการสร้าง ตรวจสอบคุณภาพ ศึกษาผลการทดลองใช้ การปรับปรุงและพัฒนาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry based learning) ร่วมกับการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based learning) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 33 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ผลการวิจัยพบว่า ครูสาขาฟิสิกส์และสอนวิชาฟิสิกส์ มีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา และความต้องการ อยู่ในระดับมากที่สุด และนักเรียนมีความต้องการในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) และ แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ในเรื่อง ของแข็งและของไหล และส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา                      อย่างสร้างสรรค์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมีคุณภาพเหมาะสมตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 77.88/77.97 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ  0.6651 และผลการทดลองใช้ การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น พบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 78.18/77.81  มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.6646 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง              การเรียน หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ที่ระดับ 0.05 ความสามารถในทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หลังเรียน อยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด

งานวิจัยฉบับเต็ม

 

 

 

Published
2021-08-31