สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 4

ดร.จีรนาถ ภูริเศวตกำจร และ พระมหาวุฑฒ์ สุวุฑฺฒิโก(บุญเสนอ),ดร.

  • ดร.จีรนาถ ภูริเศวตกำจร

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 4  2) เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 4 จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยใช้กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริหารและครูผู้สอน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาตามเกณฑ์ IOC เท่ากับ 0.67-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .087 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว

ผลการวิจัยพบว่า

          1.ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 4  โดยรวม พบว่าผู้บริหารมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (  = 4.25) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าผู้บริหารมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านสมรรถนะหลัก (  = 4.36) รองลงมาคือด้านสมรรถนะทางการบริหาร (  = 4.27) และด้านที่ผู้บริหารมีระดับการปฏิบัติต่ำสุดคือสมรรถนะตามตำแหน่งงาน (  = 4.13) ตามลำดับ

  1. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 4 จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวม                พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา คือด้านสมรรถนะหลัก ด้านสมรรถนะตามตำแหน่งงานและสมรรถนะทางการบริหารเมื่อจำแนกตามขนาดของสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน

อ่าน Full paper 

Published
2022-04-18