องค์ประกอบในการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบล

ทนากร ศรีก๊อ และวิทยาธร ท่อแก้ว

  • ดร.ทนากร ศรีก๊อ
Keywords: องค์ประกอบในการสื่อสาร, การมีส่วนร่วมของชุมชน, ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบล

Abstract

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพควรมีการจัดการองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่  ผู้ส่ง ข้อความ/ข่าวสาร ช่องทางการสื่อสาร และผู้รับ ให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิผลที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชน ในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาประเทศ สู่การพัฒนาระดับชุมชนหรือท้องถิ่น ทั้งนี้ผู้บริหาร อบต. นับเป็นกลุ่มบุคคลหลักที่ควรใช้องค์ประกอบการสื่อสารด้านต่างๆ ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ และมีความเหมาะสมกับบริบทของสังคม และวิถีชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริง  เพื่อสื่อสารให้ประชาชนที่มีความรู้ทักษะที่แตกต่างกัน ได้ร่วมมือในการพัฒนาชุมชนด้วยความเต็มใจ รวมถึงการได้รับอำนาจอันชอบธรรมในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาชุมชนได้อย่างเต็มที่ นั่นจึงจะช่วยทำให้การสื่อสารบรรลุเป้าหมายไปสู่การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

อ่าน Full Paper

Published
2022-04-22