การสื่อสารเส้นทางท่องเที่ยวโดยจักรยานของคุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ

ภวิษย์กันฐพร มงคลชาติ1* ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี2 และดร.หฤทัย ปัญญาวุธตระกูล3

  • ภวิษย์กันฐพร มงคลชาติ
Keywords: การสื่อสาร, การสื่อสารเส้นทางท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวโดยจักรยาน

Abstract

 การใช้จักรยานเป็นพาหนะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นรูปแบบการเดินทางที่ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน ภาวะน้ำมันราคาแพงและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมควบคู่กับสร้างเสริมสุขภาพที่ดีด้วยการออกกำลังกาย รวมทั้งเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ท้องถิ่นในอีกทางหนึ่ง จากการศึกษาพบว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยจักรยานคุ้งบางกะเจ้า ยังขาดการพัฒนาและการสื่อสารที่เป็นระบบ ผู้เขียนจึงมีความสนใจที่จะนำเสนอการสื่อสารเส้นทางท่องเที่ยวโดยจักรยานคุ้งบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับพื้นที่ต่างๆ ที่สนใจนำไปใช้ในการสื่อสารการท่องเที่ยวโดยจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนต่อไป  

    อ่าน Full Paper 

Published
2022-06-21