Announcements

ขอเชิญส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคม มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ฉบับที่ 5 ปี 2565 (เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2565)

2022-07-07

ขอเชิญส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคม มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ฉบับที่ 5 ปี 2565 (เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2565)

Read more about ขอเชิญส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคม มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ฉบับที่ 5 ปี 2565 (เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2565)

Current Issue

Vol 8 No 2 (2566): วารสารการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคม มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ฉบับที่ 8 ปี 2566 (เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2566)
Published: 2023-08-21

Articles

View All Issues

วารสารการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคม  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก กําหนดเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ โดยเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ สำหรับนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านบริหารธุรกิจ บริหารการศึกษา นวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน เปิดรับบทความภาษาไทย จำนวน 12 บทความต่อฉบับ บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น และผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร อย่างเคร่งครัด
*** ตีพิมพ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ***