Announcements

ขอเชิญส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคม มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ฉบับที่ 3 ปี 2564 (เดือนกันยายน - ธันวาคม 2564)

2021-09-29
  ท่านสามารถส่งบทความวิจัยเข้าสู่ระบบ เพื่อรับพิจารณาตีพิมพ์ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม  2564 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ Read more about ขอเชิญส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคม มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ฉบับที่ 3 ปี 2564 (เดือนกันยายน - ธันวาคม 2564)

Current Issue

Vol 2 No 1 (2564): วารสารการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคม มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
Published: 2021-06-14

Articles

View All Issues

วารสารการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคม  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก กําหนดเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ โดยเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ สำหรับนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านบริหารธุรกิจ บริหารการศึกษา นวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน เปิดรับบทความภาษาไทย จำนวน 12 บทความต่อฉบับ บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น และผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร อย่างเคร่งครัด
*** ตีพิมพ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ***